Producten en diensten

Onafhankelijk voorzitter

Training morele oordeelsvorming

Met ruime ervaring als voorzitter van medezeggenschapsraad, besturen en als voorzitter van teamsvergadering en in projecten neem ik graag het voorzitterschap van uw vergadering op mij. Dit kan zijn als interim voorzitter, als voorzitter voor een lange periode of als eenmalige voorzitter bij een overleg in uw organisatie of bij een overleg in maatschappelijke context.

Ik breng als voorzitter helderheid en rust, met de nodige humor, oog en oor voor iedere deelnemer en zijn of haar belangen en aandacht voor hoofd-en bijzaken. Ik zie het als mijn taak als voorzitter te zorgen voor een goede regie van de vergadering zodat de agenda volgens planning wordt behandeld, doelen worden behaald en voortgang kan worden geboekt. Dat betekent ook de zorg voor een realistische agenda. Hieraan draag ik graag bij in de voorbereiding.

In de snel veranderende wereld waarin we niet altijd dezelfde mores hanteren en veel belangen spelen ontstaan regelmatig morele vraagstukken. Vraagstukken waarbij er sprake is van botsende waarden.

In de training Morele oordeelsvorming werken we met elkaar via een lichtvoetige maar noodzakelijke kennismaking met een begrippenkader en ethische theoriën toe naar een direct toepasbaar stappenplan. In het werken met het stappenplan brengen we - aan de hand van oefeningen en/of een zelf ingebrachte casus - in kaart welke  verschillende (ethische)perspectieven en  aspecten in ieder zijn individuele morele oordeelsvorming én besluitvorming van invloed zijn. Het gaat hier om het eigen normen- en waarden kader, maar ook om het normen- en waardenkader van de omgeving, de belangen van andere betrokkenen, als wel het juridisch kader, de beroepscode en huisregels.

Deze training is geschikt elk team dat in zijn werk met morele vraagstukken te maken heeft. Het is daarbij ook een goede voorbereiding voor deelname aan moreel beraad.

Ik bied de training in verschillende pakketten (zie tarieven)

 

Gespreksleider moreel beraad

In een moreel beraad komt een moreel vraagstuk op tafel met het doel om deelnemers vanuit verschillende perspectieven  te komen tot bijvoorbeeld een (in moreel opzicht beste) beslissing/handeling, een aanvulling op een procedure of de ontwikkeling van een nieuw protocol. 

Het kan gaan om medewerkers die vanuit verschillende functies en rollen deelnemen maar het kan ook zijn dat patienten, clienten of klanten deelnemen. 

Ingewikkelde gesprekken, niet in het minst omdat er sprake is van verschillende belangen, maar ook van verschillende waarden en interpretaties. 

In het morele beraad gaat het om de rijkdom van de dialoog waarbij ethos, pathos en ratio ieder de ruimte krijgen en waarbij het doel van het overleg niet uit het oog verloren moet worden.

Ik kan in deze gesprekken als onafhankelijke gespreksleider rust en helderheid brengen, een gesprekskader aanbrengen als referentie en ervoor zorgen dat alle deelnemers aan bod komen met respect voor elkaar. Daarnaast verlies ik het bereiken van een resultaat niet uit het oog

 

Young professionals

HET IS JOUW TOEKOMST

Ik zal nooit door jouw, young professional, ogen naar de dag van nu kunnen kijken. Deze wereld is van jou, het is jouw toekomst. Maar als goede voorouder wil ik, waar ik kan, bijdragen met mijn kennis en ervaring. Bekijk mijn sites en kijk of er iets is waar je nieuwsgierig van wordt. Ik stel elk jaar 4 gratis plaatsen beschikbaar in mijn masterclass of andere training voor Young Professionals met een maatschappelijk doel. Ook kansarme jongeren of jonge vluchtelingen kunnen zich aanmelden, individueel of in een groep van maximaal vier mensen. Overtuig me waarom juist jij of jullie deze gratis plek verdienen.